Bright

Photographer: Dmitry Bocharov

Retouch: Dmitry Bocharov