Elena Chernyavskaya

Photography: Dmitry Bocharov

Make-up artist: Tima Leo

Model: Elena Chernyavskaya

Retouching: Dmitry Bocharov

Project time: 3 weeks