GQ

Photographer: Dmitry Bocharov

Style: Vadim Galaganov

Producer: Anastasia Chibisova