JENNY SEVER

Photographer: Dmitry Bocharov

Model: Jenny Sever

Modelagency: theindustrymodelmg

Make-up: Helenatint

Hair: Attila Halasz